PENGENALAN


ABUYA ASHAARI MUHAMMAD
Pemimpin Paling Ajaib di Zamannya

oleh
Ustazah Khadijah Aam

© Penerbitan Minda Ikhwan (001283198-V)

Semua hak cipta artikel dalam buku ini adalah terpelihara.Sebarang bahagian daripada artikel dalam buku ini tidak bolehditerbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi,ataupun dipindahkan, dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara,baik dengan cara elektronik, mekanik, penggambaran semula,perakaman dan sebagainya, tanpa izin terlebih dahulu daripadaPenerbitan Minda Ikhwan (001283198-V).

Cetakan Pertama: Oktober 2006
ISBN 983 2492 56 4
Terbitan:

Penerbitan Minda Ikhwan (001283198-V)
51-2, Jalan Desa 9/6, Bandar Country Homes, 48000 Rawang, Selangor Darul Ehsan.

No comments: